RODO

RODO

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym “RODO”), Stowarzyszenie “Biegiem Radom!” z siedzibą w Radomiu kod pocztowy 26-600, ul. Viteha 90 (dalej jako “Stowarzyszenie”), informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie.

1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie “Biegiem Radom!” z siedzibą w Radomiu, przy ul. Viteha 90, 26-600 Radom, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń ,Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419345; NIP: 7962959726 ;REGON:146143373

2. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Stowarzyszenie wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: biegiemradom@wp.pl

3. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

a) w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez Stowarzyszenie zarówno za Pani/Pana zgodą  – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a) RODO jak i na podstawie zawartych umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO;

b) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO;

c) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO;

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO.

4. Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?                                               

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

b) podmioty, z którymi Stowarzyszenie współpracuje w celu wykonania umów o świadczenie usług np. partnerzy i współorganizatorzy imprez:

c) podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi księgowe, usługi prawne, analityczne;

c) operatorzy pocztowi i kurierzy;

d) operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności;

e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. Na jaki okres czasu zbieramy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania usług świadczonych przez Stowarzyszenie z uwzględnieniem okresu trwałości projektu oraz 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji.

Podejmowane przez nasze Stowarzyszenie działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, a także na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, że  nie zamierzamy profilować Pani/Pana danych osobowych.

8. Jakie dane osobowe należy nam podać?

Warunkiem zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy o świadczenie usług jest podanie nam: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.

Natomiast jeśli poda nam Pani/Pan numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej i złoży odpowiednią dyspozycję, znacznie ułatwi nam to proces komunikacji.

9. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Pani/Panu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

c)    prawo do usunięcia danych - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać abyśmy je usunęli.

d)    ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodniony z Panią/Panem zadań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan abyśmy je usunęli, bo będą Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - sprzeciw z uwagi na szczególne sytuacje. Ma Pani/Pan także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, a także jeżeli przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinna Pani/Powinien Pan wtedy wykazać szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są niezbędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f)     prawo do przenoszenia danych - ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv” dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które nam Pani/Pan dostarczyli na podstawie umowy lub zgody. Może nam Pani/Pan także zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać przesyłając wniosek na powyższy adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej: biegiemradom@wp.pl

10. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich nie podania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Stowarzyszenie jest brak możliwości przyjęcia.

Prezes Zarządu

Tadeusz Kraska

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom