Statut

Statut

Statut Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom.
 2. Terenem działaniaStowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Radomia i powiatu radomskiego.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest nowopowstałą organizacją skupiającą aktywnych biegaczy i sympatyków biegania.
 2. Zakresem działania Stowarzyszenia jest promowanie i upowszechnianie biegania oraz propagowanie tej formy rekreacji wśród mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego zgodną
  z celami statutowymi.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest :

 1. Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Organizacja imprez biegowych, w tym biegów ulicznych i przełajowych oraz cyklicznych spotkań biegowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
 3. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.
 4. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
 5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
 6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.
 7. Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
 8. Promocja i działania  z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 9. Promocja regionalnych obszarów leśnych.
 10. Promocja miasta  Radomia, powiatu radomskiego i Mazowsza.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie  przez:

 1. Organizowanie wspólnych treningów i spotkań biegowych.
 2. Organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych na terenie Radomia i powiatu radomskiego.
 3. Prowadzenie działań integrujących środowisko biegaczy.
 4. Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi przy realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie inicjatyw budowy ścieżek biegowych.
 6. Promowanie miasta Radomia, powiatu radomskiego i Mazowsza poprzez uczestnictwo w licznych imprezach biegowych na terenie kraju i poza jego granicami.
 7. Organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju
  i za granicą.
 8. Współpracę z innymi instytucjami o podobnych celach.
 9. Działania marketingowo – promocyjne.

2. Stowarzyszenie swoje cele może realizować odpłatnie  poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, treningów i obozów biegowych.
 2. Organizowanie imprez biegowych.
 3. Promowanie Radomia, powiatu radomskiego i Mazowsza.
 4. Organizowanie wyjazdów na imprezy biegowe krajowe i zagraniczne.
 5. Organizowanie imprez trzeźwościowych, oraz  popierających profilaktykę innych uzależnień.
 6. Organizowanie imprez charytatywnych.
 7. Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych.
 8. Organizowanie proekologicznych imprez biegowych.
 9. Organizowanie imprez biegowych promujących regionalne obszary leśne.
 10. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
 11. Działania wydawnicze i informacyjne.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

 

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

 

 § 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację oraz dokona opłaty wpisowej.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na swoim pierwszym posiedzeniu od daty otrzymania deklaracji.
 3. Osoby niepełnoletnie mają prawo należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Nie posiadają jednak prawa do udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

5.     Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie realizując jego cele,

b) przestrzegać postanowień statutu i decyzji władz Stowarzyszenia,

c) godnie reprezentować i dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składkę członkowską ustaloną przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 10

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego
  i czynnego prawa wyborczego. Szczególnym ich obowiązkiem jest rzetelne wywiązywanie się
  z zadeklarowanych świadczeń.

§ 11

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
  w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

 

 § 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,

c) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

f) rozwiązania Stowarzyszenia.

 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest

rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest

ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 14

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 15

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 16

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

Walne Zebranie Członków

 § 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) ustalanie wysokości składek członkowskich,

j) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

 Zarząd

 

§ 19

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa
i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 21

1.  Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 23

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 24

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 25

Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 26

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom